Workshops

NB! Vi gjør oppmerksom på at workshopene har egne tider og pauser

Man in front of the audience
Foto: Pixabay

Workshop: Undervisning

Onsdag 8. juni, 13:15 – 14:45

Trenger vi et nettverk for undervisningsutvikling?

Eystein Gullbekk, Ingerid Straume, UiO:Universitetsbiblioteket
Idunn Bøyum, OsloMet storbyuniversitetet
Pål Steiner, Universitetet i Bergen
Karen Marie Øvern, NTNU Universitetsbiblioteket

Fag- og forskningsbibliotekene er i økende grad blitt en arena for studentenes læring. I løpet av 2019 deltok 38 % av alle studenter i kurs ved et universitetsbibliotek (SSBs biblioteksstatistikk). Undervisningen har endret seg, blitt mer mangfoldig, den utvikles gjennom ulike partnerskap, og retter seg blant annet inn mot informasjonskompetanse, digital kompetanse, systematisk søking/reviews, akademisk skriving og lesing, forståelse av forskningsprosess, datahåndtering og åpen vitenskap. Tilbudene som utvikles for studenter på ulike nivåer, fag og profesjoner er faglig forankret i bibliotek- og informasjonsvitenskap og i UH-pedagogisk kunnskap om undervisning og læring.

Vi opplever at mange ønsker mer samhandling og erfaringsdeling på tvers av institusjonene for å utvikle og koordinere ulike initiativ. Et eksempel på et slikt initiativ er arbeidet med nettkurset Bibliotekdidaktikk (NTNUB) som kom i gang etter et ønske om å dele erfaringer og å utvikle egen undervisningspraksis. BISON er et annet, mer formelt forum vi kan lære av.

For å komme videre fra muntlig erfaringsdeling ønsker vi at nettverket skal inspirere biblioteksansatte til å forske på egen praksis og dokumentere og publisere fra pågående prosjekter. Dette vil være med å styrke kunnskapsbasert praksis, og styrke ansattes erfaring med forsknings- og publiseringsprosessen – som ofte er en del av bibliotekets undervisning og veiledning. Et slikt nettverk kan også ha som delmål å jobbe for å formalisere undervisning som karrierevei.

Workshopen er en mulighet til å diskutere hvordan bibliotekenes undervisningspraksis kan styrkes og utvikles på tvers av UH-institusjonene, og hvordan sørge for kontinuitet og forankring i arbeidet.

Målet er å etablere et nasjonalt nettverk for bibliotekenes undervisningsutvikling som kan stimulere til samarbeidsprosjekter, deling og publisering.

Opplegg for workshopen

1. Paneldebatt: Bibliotekets undervisning: ambisjoner og rammevilkår (30 minutter). Panelet består av utdannings- og undervisningsledere i UH-bibliotek og vil adressere følgende spørsmål:

 1. Hvilke læringsmål bør bibliotekene sette for sin undervisning?
 2. Hvilke kompetanser blir viktige for bibliotekets undervisere?
 3. Hvilke partnerskap bør biblioteket inngå innenfor utdanningsfeltet?

Paneldeltagere

Cecilia Ekström – leder for HumSam-biblioteket, Universitetsbiblioteket UiO.

 • Cecilia har et stort engasjement for undervisningsutvikling og for læringsmiljø og har tidligere arbeidet både med undervisning og som leder ved Uppsala universitetsbibliotek.

Karen Harbo – specialkonsulent, Det Kgl. Bibliotek, Aarhus Universitet

 • Karen har ledet flere danske og nordiske prosjekter som knytter sammen tema som e-læring, nettverksbygging og arbeidsrelevans, deriblant DEFF (Denmark’s Electronic Research Library, 2014-16), Co-creation (2017-18), STAK (Studerendes akademiske digitale kompetencer, 2019-20). Hun er nå også koordinator for LearningLib.

Torstein Låg – førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket UiT

 • Torstein har i lang tid arbeidet med informasjonskompetanse og pedagogiske tilnærminger til bibliotekundervisning. Han er med i redaksjonen for Ikomp, og står bak videoserien Strategier for bedre læring.

2. Diskusjoner for å vurdere behovet for et nettverk:

 1. Bord 1: Kan nettverket spille en rolle for arbeid med læringsmål og progresjon i vår undervisning?
  I denne diskusjonen ser vi på innholdet i bibliotekenes undervisning. Hva skal til for å gi en progresjon gjennom studieløpene og hva skal til for å sette ulike ferdigheter og kompetanser i sammenheng?
 2. Bord 2: Kan nettverket være en ressurs for merittering av undervisere?
  I denne diskusjonen ser vi nærmere på hvordan bibliotekansatte kan dokumentere undervisningsutvikling og pedagogisk kompetanse.
 3. Bord 3: Kan nettverket spille en rolle for publisering rundt egen undervisningspraksis?
  I denne diskusjonen ser vi på noen tilgjengelige kanaler og på prosesser for fagfellevurdering.
 4. Bord 4: Kan nettverket bidra til utvikling av utdanningskvalitet gjennom studentinvolvering?
  I denne diskusjonen adresserer vi ulike former for studentinvolvering, fra enkle evalueringsmetoder til å involvere studentene i arbeidet med å designe kurs.

Workshop: Forskning

Onsdag 8. juni, 14:50 – 15:50

Forskningsdata i ph.d.-utdanningen: Prosjektet DocEnhance

Helene N.Andreassen, Noortje Dijkstra, Henning Hansen, Leif Longva, Hanne Risan Johnsen, UiT Norges arktiske universitet

DocEnhance (2020-2022) er et europeisk samarbeidsprosjekt finansiert under EU-programmet Horizon 2020, og har som formål å gjøre ph.d.-kandidatene bedre egnet for jobber i den ikke-akademiske sektoren. Mer konkret har DocEnhance som mål å styrke undervisningen i generiske ferdigheter under ph.d.-utdanningen, blant annet ved å utvikle et kurskonsept og undervisningsmateriale til tre kurs innen veiledning, entreprenørskap og data stewardship. Alle ressursene vil være åpent tilgjengelig på DocEnhance-plattformen (https://courses.docenhance.eu/), og kan fritt brukes til opplæring innen de tre valgte temaene, samt fungere som inspirasjon til utviklingen av ph.d.-kurs innen generiske ferdigheter.

Hvert kurs i DocEnhance er bygd opp av tre moduler: Modul 1 er basert på nettressurser som er tilpasset asynkron undervisning, mens Modul 2 består av strukturerte, interdisiplinære og interaktive seminaropplegg som kan kjøres lokalt. Ett mål med DocEnhance er at ph.d.-kandidatene skal få muligheten til å heve sin kompetanse gjennom samarbeid med reelle bedrifter eller organisasjoner. Modul 3 inneholder derfor en veileder for hvordan lokale institusjoner kan involvere ikke-akademisk sektor i studieemnet.

I denne 60 minutter lange workshopen vil vi fokusere på kurset Data Stewardship, hvor hovedansvaret for utviklingen har ligget hos ei arbeidsgruppe ved Universitetsbiblioteket, UiT Norges arktiske universitet. Kurset har vært testet ved to europeiske institusjoner våren 2021 (Karlstad Universitet og University of Chemistry and Technology i Praha), og en ny testrunde skal kjøres våren 2022 før kurset lanseres offisielt.

Workshopen har et todelt formål: Å informere om Data Stewardship-kurset og invitere deltakerne til å diskutere hvordan dette kurset kan integreres i undervisningen på egen institusjon. Virker kurset fleksibelt nok til å kunne gjøres relevant for alle typer fagmiljøer, både de som jobber kvalitativt og kvantitativt? Ser deltakerne noen muligheter for å integrere et slikt kurs, og/eller ser de noen utfordringer? Kan eventuelle utfordringer løses gjennom lokale justeringer på kursopplegg og/eller samarbeid med andre institusjoner?

Forberedelser: Oppdatere seg på hva som tilbys ph.d.-kandidater på egen institusjon, mht. kurs i håndtering av forskningsdata

Tidsplan
14:50-15:05 Presentasjon av DocEnhance-prosjektet inkl. introduksjon til gruppearbeid
15:05-15:35 Gruppediskusjon
15:35-15:50 Oppsummering i plenum

Workshop: Undervisning

Torsdag 9. juni, 10:00 – 11:00

Digitale læringsobjekter – skal vi dele eller arbejde hver for sig?

Jesper Mørch, Universitetet i Agder, 
Karen Harbo, Det Kgl. Bibliotek, Universitetsbibliotek, Aarhus Universitet
Karin Jönsson, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, Lunds Universitet

LearningLib* danner grobund for et online-fællesskab mellem Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker i Norden, hvor videndeling og udvikling af undervisning er i fokus. Et netværk som skal være til gensidig inspiration og som vil kunne understøtte en udviklings- og delingskultur, også i netværkets egne institutioner. Biblioteksmedarbejdere som arbejder med undervisning og læring i de nordiske lande møder mange af de samme udfordringer og kan drage nytte af en god kultur for erfaringsdeling.

Tanken med at skabe digitale læringsobjekter inden for rammerne af CC-BY-NC er at gøre det muligt at høste andres erfaring, og at videreudvikle og tilrette digitale læringsobjekter i en ny undervisningspraksis. Dermed sætter LearningLib netværket også emnet Open Educational Resources (OER) på sin dagsorden. LearningLib platformen re-designes og relanceres i et nyt design i januar 2022.

På baggrund af konkrete erfaringer fra samarbejdet omkring LearningLib i nordisk regi, herunder re-design og relancering af LearningLib platformen, inviterer vi til refleksion og samtale samt praktisk øvelse mellem kolleger om udvikling, anvendelse og deling af digitale læringsobjekter i bibliotekernes undervisning.

I workshoppen vil vi først introducere online-fælleskabet LearningLib og relanceringen av platformen efterfulgt af gruppediskussioner med indlagte praktiske øvelser. Eksempler på spørgsmål som vil blive diskuteret:

 • Hvordan udvikler vi relevante digitale læringsobjekter til bibliotekernes undervisning?
 • Bæredygtighed: Hvordan deler vi allerede udviklede digitale læringsobjekter i bibliotekernes undervisning?
 • Skal bibliotekerne udvikle læringsobjekter som øger de generelle akademiske færdigheder hos studenterne?
 • Kan læringsobjekter udviklet af bibliotekerne også anvendes i den faglige undervisning?

Deltagere på workshoppen vil få med sig refleksioner og ideer til det videre arbejde med udvikling af digitale læringsobjekter.

*LearningLib konsortiet består af uddannelse- eller universitetsbiblioteker fra følgende institutioner: Universitet i Bergen, Universitet i Agder, Lunds Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Via University College

Workshop: Teknologi og digitalisering

Torsdag 9. juni, 11:05 – 12:35

Designerly approach to AI-based knowledge management

Andrea Gasparini, Universitetsbiblioteket i Oslo
Heli Kautonen, Finnish Literature Society, SKS

This workshop will explore the tension between the rapid emergence of new AI-based tools for researchers and students (Matthews, 2021) and the existing work practices of knowledge professionals, i.e. researchers, students, teachers, librarians, and other people in the knowledge industry. The workshop’s goal is to devise, plan and develop schemas and frameworks that help sort out various perspectives and values regarding the co-existence of AI-based services and knowledge work.

The approach used will be Design Thinking (Brown, 2008) and Service Design (Stickdorn et al., 2018). The workshop will use design tools and methods developed beforehand by the organizers, and the participants can start promptly elaborating their topics of interest. In order to stimulate in-depth discussions, a maximum of 20 participants will be accepted.

The workshop will focus on
 • Getting beyond conventional thinking about knowledge work using design methods
 • The tension between knowledge professionals and AI-based tools
 • The socio-economic and cultural problems of AI in knowledge management
The activities of the workshop will be
 • Dismantling the notion of AI-enhanced knowledge work using design thinking and service design
 • Experimenting on how knowledge work can coexist with AI-based tools
 • Map out possible loss of quality in the transition from the traditional knowledge craft-work to an AI-supported approach
The outputs of the workshop will be
 • Development of schemas and frameworks for utilizing AI-based tools in a knowledge-based organization
 • Practical implications when developing strategies for the use of AI-based systems in knowledge organizations
 • Acquiring and sharing inspirational ideas and thoughts

References
Brown, T. (2008). Design Thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84–92.
Matthews, D. (2021). Drowning in the literature? These smart software tools can help. Nature, 597(7874), 141–142.
Stickdorn, M., Lawrence, A., Hormess, M. E., & Schneider, J. (2018). This Is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World : A Practitioners’ Handbook. O’Reilly.