Send inn bidrag

Fristen for å sende inn bidrag var 24.januar.

Konferansetema  Retningslinjer og registrering  |  Bidragsformater |

Tema: Åpen framtid – muligheter for bibliotekene

Ofte oppfattes framtiden som en trussel for bibliotekene. Hva vil kunstig intelligens og andre teknologiske nyvinninger ha å si for vår rolle som bibliotekarer, og videreutvikling av våre tjenester? Hvordan vil bibliotekene se ut i framtiden? Vil det være plass for oss når stadig flere oppgaver automatiseres?

Samtidig åpner teknologien for nye, spennende muligheter. Kan vi finne nye måter å jobbe på som gjør oss mer effektive, strukturerte og spesialiserte? Kan vi bli mer personlige i våre tjenester når vi bruker mindre tid på tradisjonelle oppgaver? Gir det oss mulighet til å arbeide mer med veiledning, formidling, utvikling og forskning? Frigjør det mer tid til å utvikle kompetanser og ferdigheter slik at vi øker vår synlighet og relevans overfor våre brukere?

Vi inviterer til å sende inn bidrag til konferansens tema med relevante problemstillinger, som for eksempel:

 • Hvilke tjenester tilbyr vi og hvordan markedsfører vi disse?
 • Forskningsstøtte – ulike måter å fungere i forskningsmiljøet (embedded librarian, fagreferent, pedagog/underviser eller veileder?)
 • Hvordan kan biblioteket fremme livslang læring?
 • Hvordan jobber vi for å bli bedre pedagoger?
 • Hva er framtidsrettet undervisning i biblioteket? (bruk av ny læringsteknologi, utvikling av nye læringstjenester, tilrettelegging av det fysiske biblioteket som læringsarena, etc.)
 • Automatisering og kunstig intelligens – hvilke muligheter åpnes for bibliotekene, og hvilken innflytelse får det for jobbene våre?
 • Hvilke utfordringer vil bibliotekene møte i framtiden og hvordan forholder vi oss til disse? (kompetanseheving, strategiske ansettelsesprosesser, omstillingsevne etc.)
 • Hvordan jobber vi strategisk med bibliotekutvikling?
 • Generisk eller spesialisert – hvordan beholder vi den tradisjonelle bibliotekkompetansen med stadig nye krav til innovasjon og utvikling?
 • Hvilke utfordringer og muligheter ligger det i open science (åpen publisering, åpne forskningsdata m.m.)?
 • Hva bidrar bibliometrien med i organisasjonen og hvilke nye roller tilfører den fag- og forskningsbibliotekene? (samarbeid med forskningsadministrasjon, aktiv deltakelse i forskergrupper, etc.)

Retningslinjer og registrering

Det er kun sammendrag som skal sendes inn. Frist for innsending er utsatt til 24. januar 2019.

For alle innsendte bidrag som velges ut gjelder følgende:

 • Bidragene må relatere seg til konferansens tema
 • Det som blir presentert på konferansen skal være i samsvar med innsendt tittel og sammendrag
 • Bidraget må reflektere kriteriene som er beskrevet for det aktuelle formatet
 • Bidrag vurderes av programkomiteen. Bidrag innenfor kategoriene “beste praksis” og “forskningspaper” vil også kunne vurderes for publisering i tidsskriftet NORIL, og dermed vurderes i en egen fagfellevurderings-prosess (se nedenfor).
 • Antatte bidrag blir publisert på Virak sine nettsider
 • Forfatter(ne) må sørge for at rettighetsavklaringer og eventuelle personvernhensyn er sikret

 Velg en av disse seks emneområdene som beskriver arbeidet ditt/deres best når du registrerer bidraget:
1. Bibliotekarens rolle (omstilling, kompetanse)
2. Teknologi og automatisering
3. Forskningsstøtte (open science, bibliometri, publisering)
4. Biblioteket som læringsarena (bibliotekets utforming)
5. Undervisning og veiledning (læringstjenester, livslang læring)
6. Framtidens tjenestetilbud

Følg denne lenken for å registrere abstract. Du må først registrere din epostadresse for å få tilsendt en påmeldingskode som du bruker for å logge inn og registrere ditt abstract.

 

Formater

Virak 2019 vil involvere deltagerne gjennom diskusjoner, foredrag og erfarings- og idéutvekslinger. Vi ønsker engasjerende innlegg og presentasjoner, og inviterer deg eller dere til å levere bidrag. Du kan velge mellom følgende formater:

Forskningspaper

Er du/dere involvert i nyskapende forskning som bør formidles og diskuteres med kolleger i bibliotekene? Vi inviterer deg/dere til å sende inn et forskningspaper innenfor konferansens temaområder. Sammendraget skal være på maksimalt 400 ord.

Et forskningspaper må bygge på et klart forskningsdesign, der forskningsspørsmål, metode, analyse og konklusjoner kommer tydelig fram som en helhet.

Rammen vil være 20 minutter til presentasjon og 10 minutter til spørsmål og diskusjon.

I utvelgelsen av innsendte bidrag vil det bli lagt vekt på:

 • At arbeidet bygger på et tydelig, klart og konsistent forskningsdesign
 • At arbeidet er relevant for konferansens tema

Dersom ditt/deres bidrag blir antatt kan du/dere få to valg:

 • Alternativ 1: Bidraget presenteres kun muntlig på konferansen
 • Alternativ 2: Bidraget blir et muntlig fremlegg samt at det leveres som forskningspaper for vurdering og publisering i NORIL – Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education. Dette alternativet forutsetter at bidraget ikke sendes inn til vurdering hos andre publikasjonskanaler.

Du/dere trenger ikke ta stilling til disse alternativene før etter at bidraget er antatt.

Beste praksis

Har ditt bibliotek satt i gang et spennende prosjekt eller utviklet nye tjenester for brukerne? Har du/dere gjort endringer i bibliotekdriften eller tatt i bruk nye arbeidsmetoder som har gjort det enklere å være bibliotekbruker?

Vi inviterer deg/dere til å dele en suksesshistorie fra din arbeidsplass. Vi er på jakt etter kreative ideer og innovative løsninger som er satt ut i praksis, og som kan inspirere andre.

En presentasjon av beste praksis må redegjøre for hva prosjektet/tiltaket har gått ut på, hvilke ideer eller metoder utviklingsarbeidet bygger på, og hvilke resultat som er oppnådd. Fortell også gjerne om utfordringer og hva som ikke fungerte.

Rammen vil være 20 minutter til presentasjon og 10 minutter til spørsmål og diskusjon. Send oss et sammendrag på maksimalt 400 ord.

I utvelgelsen av innsendte bidrag vil det bli lagt vekt på:

 • Prosjektets kreativitet og originalitet
 • Prosjektets relevans i forhold til konferansens tema

Dersom ditt/deres bidrag blir antatt vil du/dere få to valg:

 • Alternativ 1: Bidraget presenteres kun muntlig på konferansen
 • Alternativ 2: Bidraget blir et muntlig fremlegg samt at det leveres som forskningspaper for vurdering og publisering i NORIL – Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education. Dette alternativet forutsetter at bidraget ikke sendes inn til vurdering hos andre publikasjonskanaler.

Du/dere trenger ikke ta stilling til disse alternativene før etter at bidraget er antatt

Digitale klipp

Vi vil gjerne vite hva som skjer i norske universitet- og høgskolebibliotek – vis oss!

Du/dere får mulighet til å presentere innovative prosjekter, studier, forskningsresultater, ideer eller beste praksis gjennom små digitale fortellinger (digitale klipp). Fortellingene kan ha form av filmsnutter, animasjoner eller bildeserier. Musikk og andre lydfiler kan inngå som fortellerstemme, bakgrunnsmusikk og/eller som lydeffekter. De digitale bidragene kan også bli fremvist uten lyd – dvs. at det må legges til rette for teksting. Maksimal varighet på 2 minutter.

Digitale klipp vil vises i arrangementsområdet i biblioteket, samt bli publisert på konferansens nettside i forkant av konferansen. Det kan også være aktuelt å publisere bidragene i en YouTube-kanal.

Send oss et sammendrag på maksimalt 400 ord. Sammendraget må inneholde beskrivelse av tema, målsettinger og virkemidler.

I utvelgelse av innsendte bidrag legger vi vekt på følgende:

 • Arbeidets kreativitet og originalitet
 • At arbeidet har et tydelig budskap
 • At arbeidet har relevans for konferansens tema.

Dersom du/dere får bidraget antatt til konferansen må du/dere sende inn ferdig digitalt klipp innen 28. mai.

Workshop

Har du/dere en problemstilling eller et interessant tema du/dere ønsker å diskutere mer inngående med kolleger fra andre institusjoner? Ønsker du/dere innspill/forslag til videre utvikling innenfor et gitt tema?

Fokus kan f.eks. være på hvordan man tolker og analyserer en gitt problemstilling, hvordan man kan løse en bestemt utfordring, eller hvilke metoder og/eller teknologi som kan anvendes.

Du/dere er selv ansvarlig for å gjennomføre workshopen, hvor deltakerne involveres i stor grad. Rammen for workshopen vil være inntil 90 minutter.

Send oss et sammendrag på maksimalt 400 ord, med informasjon om:

 • beskrivelse av tema og målsetting
 • skisse til gjennomføring (f.eks. om workshopen inneholder gruppearbeid, debatt, korte forelesninger, skriveøkter eller annet).

I utvelgelsen av innsendte bidrag vil det bli lagt vekt på:

 • at workshopen har en tydelig problemstilling som er relevant for konferansens tema
 • at gjennomføringen er realistisk og tydelig beskrevet

Round table

Presenter ditt prosjekt eller ide som en del av en «round table» diskusjon hvor andre deltakere kan gi respons. Dette er en presentasjonsform som legger opp diskusjon og spørsmål blant andre foredragsholdere og tilhørere som sitter ved samme bord. Bidraget gis totalt 20-25 minutter til presentasjon samt påfølgende diskusjon- og spørsmålsrunde. Det er mulig for alle interesserte å delta så lenge det er plass, og roundtable blir dermed en intim og interaktiv arena hvor både ferdige og uferdige prosjekter kan presenteres for innspill. For å delta i et slikt format må du/dere sende inn et sammendrag av bidraget på ca. 400 ord der innholdet i prosjektet synliggjøres.

I utvelgelsen vil det bli lagt vekt på

 • Bidragets relevans til konferansens hovedtemaer
 • Aktualitet og bidragets utforming

Gå til toppen av siden for innsending.