Send inn bidrag Copy

Send inn bidrag: Fristen for innsending er nå utløpt

Virak 2017 har “tilgang og tilgjengelighet” som tema. Konferansen vil involvere deltagerne i dette temaet gjennom diskusjoner, foredrag og erfarings- og idéutvekslinger. Vi inviterer deg eller dere til å sende inn bidrag i de ulike formatene som er beskrevet nedenfor.

Nytt på årets konferanse er Virakprisen:

 • LEVENDE-prisen for beste digitale klipp
 • SAMMEN-prisen for beste tverrfaglige bidrag eller samarbeid på tvers
 • NYSKAPENDE-prisen for beste nyskapende faglige bidrag

Antatte bidrag nomineres til den nye Virak-prisen, og prisen deles ut under konferansen i forbindelse med Digitale klipp – faglig vorspiel.

Det er kun sammendrag som skal sendes inn til 15. februar. Unntak gjelder for digitale klipp (se nedenfor).

For alle innsendte bidrag som velges ut gjelder følgende:

 • Dersom annet ikke er nevnt i beskrivelsene nedenfor behøver man ikke sende inn bidraget i skriftlig form i forkant av konferansen.
 • Antatte bidrag blir publisert på Virak sine nettsider
 • Forfatter(ne) må sørge for at rettighetsavklaringer og eventuelle personvernhensyn er sikret
 • Bidragene må relatere seg til konferansens tema
 • Det som blir presentert i konferansen skal være i samsvar med innsendt tittel og sammendrag
 • Bidraget må reflektere kriteriene som er bekrevet for det aktuelle formatet
 • Bidrag vurderes redaksjonelt av programkomiteen. Dette gjelder alle formatene med unntak av de forskningspaperene som sendes inn til NORIL (se Forskningspaper nedenfor). Disse bidragene går videre til anonym fagfellevurdering.
 • Dersom en benytter seg av powerpoint, prezi aller lignende visualiseringsverktøy skal presentasjonen medbringes til konferansen på minnepinne og leveres til sekretariatet ved registrering

Du kan velge mellom følgende formater:

Forskningspaper

Er du/dere involvert i forskning som bør formidles og diskuteres med kolleger i bibliotekene? Arbeider du med en masteroppgave, et ph.d.-prosjekt, deltar du kanskje i et eksternt finansiert forskningsprosjekt, eller et internt forskningsbasert utviklingsprosjekt? Da er du/dere velkomne til å sende inn et forskningspaper innenfor konferansens temaområde.

Et forskningspaper må bygge på et klart forskningsdesign der forskningsspørsmål, metode, analyseredskaper og konklusjoner kommer tydelig fram som en helhet.

Rammen for presentasjon under konferansen vil være 20 minutter presentasjon og 10 minutter til spørsmål og diskusjon.

Send oss et sammendrag på maksimalt 400 ord.

I utvelgelse av innsendte bidrag i dette formatet legger vi vekt på følgende:

 • at arbeidet bygger på et tydelig, klart og konsistent forskningsdesign
 • at arbeidet har en tydeliggjort relevans for konferansens tema.

Dersom ditt/deres bidrag blir antatt, vil du/dere få to valg:

 • Alternativ 1: utelukkende holde bidraget som muntlig framlegg i konferansen.
 • Alternativ 2: levere bidraget som forskningsartikkel og bli vurdert for publisering i «Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education» (NORIL). Dette alternativet forutsetter at bidraget ikke sendes inn til vurdering hos andre publikasjonskanaler.

Du/dere trenger ikke ta stilling til disse to alternativene før etter at bidraget eventuelt er antatt.

Beste praksis

Har du/dere igangsatt et tiltak i biblioteket ditt som for eksempel har bedret den interne arbeidsflyten eller gjort det enklere å være bibliotekbruker, utviklet et nytt undervisningsopplegg eller tatt i bruk en ny metode? Vi er på jakt etter kreative og gode idéer som er satt ut i praksis og som kan inspirere andre. Vi inviterer deg/dere til å bidra med en historie fra din arbeidsplass.

En presentasjon av beste praksis må redegjøre for hva tiltaket eller prosjektet har gått ut på, eventuelle metoder utviklingsarbeidet bygger på, samt tydeliggjøring av resultatet med vekt på hva som er nytt eller innovativt ved tiltaket eller prosjektet.

Send oss et sammendrag på maksimalt 400 ord.

Rammen for presentasjon under konferansen vil være 20 minutter til presentasjon og 10 minutter til spørsmål og diskusjon.

I utvelgelse av innsendte bidrag legger vi vekt på følgende:

 • Arbeidets kreativitet og originalitet
 • At arbeidet har en tydeliggjort relevans for konferansens tema.

Dersom ditt/deres bidrag blir antatt, vil du/dere få to valg:

 • Alternativ 1: utelukkende holde bidraget som muntlig framlegg i konferansen.
 • Alternativ 2: levere bidraget som beste praksis artikkel og bli vurdert for publisering i «Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education». Dette alternativet forutsetter at bidraget ikke sendes inn til vurdering hos andre publikasjonskanaler.

Du/dere trenger ikke ta stilling til disse to alternativene før etter at bidraget eventuelt er antatt.

Pecha Kucha

Hvor mye kan du si på under 7 minutter? PechaKucha er en presentasjonsform hvor 20 lysark vises i 20 sekunder hver, til sammen 6 minutter og 40 sekunder. Lysarkene settes opp i en PowerPoint som automatisk skifter hvert 20. sekund. Presentasjonsformen er både utfordrende og underholdende, spesielt med tanke på tidsbruk og planlegging av presentasjoner.

Send oss et sammendrag på maksimalt 250 ord, samt foreløpig utkast til powerpointpresentasjon med minimum 5 av lysarkene.

I utvelgelse av innsendte bidrag legger vi vekt på følgende:

 • Arbeidets kreativitet og originalitet
 • At arbeidet har en tydeliggjort relevans for konferansens tema.

Digitale klipp

Vi vil gjerne vite hva som skjer i norske universitet- og høgskolebibliotek – vis oss!

For første gang vil du/dere få mulighet til å presentere innovative prosjekter, studier, forskningsresultater, ideer eller beste praksis gjennom små digitale fortellinger (digitale klipp). Fortellingene kan ha form av filmsnutter, animasjoner, bildeserier eller lignede. Musikk og andre lydfiler kan inngå som fortellerstemme, bakgrunnsmusikk og/eller som lydeffekter.

Klippene kan lages i Prezi, Powerpoint eller leveres som en videofil med maksimal varighet på 2 minutter.

Digitale klipp vil vises i en plenumssesjon og du/dere må forberede en kort presentasjon (maks 3 minutter) av ditt/deres klipp. I tillegg vil alle klipp bli publisert på konferansens nettside i forkant av konferansen. Det kan også være aktuelt å publisere bidragene i en YouTube-kanal.

Send oss et sammendrag på maksimalt 400 ord. Sammendraget må inneholde beskrivelse av tema, målsettinger og virkemidler.

I utvelgelse av innsendte bidrag legger vi vekt på følgende:

 • Arbeidets kreativitet og originalitet
 • At arbeidet har et tydelig budskap
 • At arbeidet har en tydeliggjort relevans for konferansens tema.

Dersom du/dere får bidraget antatt til konferansen må du/dere sende inn ferdig digitalt klipp innen 2. juni.

Innsending av digitale klipp

Klippet laster du opp på innleveringssystemet vårt  innen 2. juni 2017:

1. Logg inn og finn bidraget ditt under “Contribution list”

2. Trykk på redigeringsblyanten til høyre for teksten “Files”

3. Velg “Add Material”

4. Velg filen din

5. Velg “Digitalt klipp” i nedtrekksmenyen “Material type”

6. Trykk “Create Resource” for å laste opp.

Hvis du har lastet opp et klipp og finner en feil i etterkant kan du laste opp en ny versjon frem til fristen 2. juni 2017.

Viktig:ub
Vi ønsker å legge til rette for åpent innhold.

– Som standard vil du derfor ved å laste opp innhold samtykke til at det slippes under CC-BY-SA 4.0-lisensen  , som sikrer fri bruk og gjenbruk med kreditering.

– Dersom klippet ditt inneholder materiale som ikke kan slippes under en slik lisens, men likevel kan publiseres på web, skriv en merknad under “Advanced” eller gi oss beskjed. Dette kan f.eks. være fordi du bruker skjermbilder fra opphavsrettsbeskyttet biblioteksprogramvare.

– Dersom klippet ditt ikke kan publiseres på web i det hele tatt, merk det som “Restricted” og gi oss beskjed om hvordan klippet kan brukes.

Som et minimum må klippet kunne vises på konferansen.

 

Workshop

Har du/dere en problemstilling eller et tema du/dere ønsker å diskutere mer inngående med kolleger fra andre institusjoner? I workshopene ønsker vi at man går i dybden på aktuelle temaer og involverer deltakerne i stor grad. Fokus kan f.eks være på hvordan man tolker og analyserer en gitt problemstilling, hvordan man kan løse en bestemt utfordring, eller å invitere til innspill og forslag til videre utvikling innenfor et gitt tema, i anvendelsen av en metode eller en teknologi.

Du/dere er selv ansvarlig for gjennomføring av workshopen. Du/dere kan velge mellom en tidsramme for workshopen på enten 90 minutter eller 130 minutter.

Send oss et sammendrag på maksimalt 400 ord. Sammendraget må inneholde opplysning om hvilken tidslengde dere har valgt, beskrivelse av tema og målsetting samt skisse til gjennomføring (f.eks om workshopen inneholder gruppearbeid, debatt, kortforelesninger, skriveøkter eller annet).

I utvelgelse av innsendte bidrag legger vi vekt på følgende:

 • At workshopen har en tydelig problemstilling med relevans for konferansens tema
 • At gjennomføringen er realistisk og tydelig beskrevet

Prosjektdating

Har du/dere en idé til et prosjekt og trenger en samarbeidspartner? Eller trenger du/dere bare noen å dele erfaringer med? Da er du/dere velkomne til å sende inn din/deres kontaktannonse.

Prosjektdatingen vil foregå i en egen parallellsesjon. De som blir plukket ut får muligheten til å presentere sitt prosjekt for å vekke samarbeidslysten hos tilhørerne. Rammen for presentasjonene under konferansen er 5 minutter presentasjon og 5 minutter til oppklaring og spørsmål. Etter sesjonen vil du/dere få tildelt et grupperom der interesserte kan oppsøke deg/dere for videre uforpliktende samtale.

Send oss en kontaktannonse på maksimalt 300 ord. Annonsen må inneholde en beskrivelse av prosjektidéen, metoder eller teknologi du tenker å ta i bruk, formål med prosjektet og hvilket arbeidsområde det er innenfor (f.eks. undervisning, bibliotekutvikling e.l.), om det er en bestemt kompetanse du ønsker inn i prosjektet, eventuelle overveielser om finansiering av prosjektet ( vil du f.eks. søke ekstern finansiering eller finne midler innenfor egen organisasjon?)

I utvelgelse av innsendte bidrag legger vi vekt på at prosjektet egner seg for samarbeid på tvers av bibliotek.

Gå til toppen av siden for innsending.