5. Workshop: Vitenskapelig publisering som obligatorisk oppgave ved universitetsbibliotek? Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3

Sted: Georg Sverdrups hus, 3. etasje, Undervisningsrom 3 (rom 3513)

Lene Bertheussen,  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Almuth Gastinger, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

For å støtte forskning og undervisning trenger bibliotekets ansatte å være oppdaterte og ha kunnskap om forsknings- og publiseringsprosessen. Denne typen kompetanse oppnås bl.a. ved at de ansatte på biblioteket forsker og publiserer selv.

Spørsmålet om og hvorfor vitenskapelig publisering burde være en obligatorisk oppgave for akademiske bibliotekarer (universitets- og førstebibliotekarer) er derfor veldig relevant. Dette spørsmålet ble stilt på personalseminaret til NTNU UB i 2014 og deretter diskutert av fagansvarlige seg imellom. Slik oppstod ideen til prosjektet «Kartlegging av publisering ved NTNU UB» som senere ble utvidet til å omfatte de fem store universitetsbibliotekene (UB) i Norge (UB Oslo, UB Bergen, UB Tromsø, UB Stavanger og NTNU UB).

Målet med prosjektet var å få en systematisk oversikt over publiseringene til universitets- og førstebibliotekarer og å kartlegge eventuelle barrierer, for så å sette i gang tiltak for å fremme muligheten for å publisere / publisere mer.

Publiseringsdata ble hentet fra CRIStin. I tillegg ble det laget en spørreundersøkelse for å finne ut hva universitets- og førstebibliotekarer mener om betydningen av og barrierer for publisering.

På konferansen ønsker vi å presentere og sammenligne resultatene for alle fem UBene. Resultatene skal tas som utgangspunkt for en diskusjon om viktigheten av publisering og publiseringskompetanse i bibliotek. Vi ønsker i tillegg at deltakerne kommer med ideer til tiltak som kan forbedre tilretteleggingen for publisering. Disse diskusjonene skal foregår gruppevis og resultatene av gruppearbeidet skal rapporteres i plenum. Vi mener at en workshop på 90 min. vil passe best for dette formålet.

Basert på workshopens resultater skal vi foreslå anbefalinger for aktiviteter/handlinger som fremmer publisering ved norske universitetsbibliotek. Disse anbefalingene skal deretter oversendes ledelsen ved universitetsbibliotekene.