3. Workshop: Hva kan et moderne UH-bibliotek være? Sted: Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

Georg Sverdrups hus, 3. etasje, grupperom 4 (rom 3524).

Mari Serine Kannelønning, Høgskolen i Oslo og Akershus
Ingjerd Legreid Ødemark, Høgskolen i Oslo og Akershus

Tidsramme: 90 minutter

Bli med å reflektere over og diskutere hvilke arenaer UH-bibliotekene kan være.
Gjennom denne workshopen setter vi fokus på forskerne som brukergruppe. Vi tar bl.a. utgangspunkt i resultater fra en nylig gjennomført undersøkelse av forskeres praksis knyttet til temaer som informasjonsinnhenting, lesing, skriving, publisering og formidling.

Som deltaker på workshopen får du en bedre forståelse for dagens forskerpraksis og du får satt ord på hvordan vi som bibliotek kan være relevante for denne brukergruppen. I forlengelse av dette får du forhåpentlig også inspirasjon til videre arbeid på eget bibliotek. Workshopen er aktuell for alle som er interessert i å skape et relevant bibliotek for fremtiden; om det er på et strategisk plan eller i praksis.

Bakteppet

Som et ledd i å gjøre Norge til en konkurransedyktig kunnskapsnasjon, har UH-sektoren i løpet av de siste årene gjennomgått ulike politisk initierte reformer. Sammen med bl.a. de seneste årtienes teknologiutvikling, har denne reformeringen ført til endringer i måten å være forsker på. Dette igjen har ført til endringer i deres behov knyttet til biblioteket.

Med økt digital tilgang, flere digitale verktøy, nye publiseringsformer, innføring av resultatorientert finansiering m.m.: hvordan ser forskernes arbeidspraksis ut i dag og hvilket bibliotek er det de har behov for?

Workshopens utforming
Del I

Her introduseres rammene for workshopen. Ved hjelp av institusjonell etnografi som fremgangsmåte, har vi i løpet av våren 2017 kartlagt ulike forskerpraksiser i sektoren i dag. Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert for deg som deltaker og vil videre danne utgangspunkt for aktivitetene i workshopens del II.

Del II

I del to vil vi deles opp i grupper og bruke workshopteknikker for å åpne opp for refleksjon, for å generere ideer og diskutere hva et moderne UH-bibliotek skal være: har UH-bibliotekene det som skal til for å være relevante for forskerne eller kan vi supplere med noe mer? Workshopen avsluttes med en oppsamling i plenum og diskusjon av resultatene ved Live Rasmussen (overbibliotekar ved Realfagsbiblioteket, UiO) og Lars Egeland (direktør ved Læringssenter og bibliotek, HiOA).

Videre bruk av workshopresultatene

Resultatene fra workshopen vil danne utgangspunkt for en diskusjon i en fokusgruppe med forskere som arrangeres høsten 2017. Formålet med fokusgruppen er å få forskerne til å formulere et bibliotekoppdrag som de mener er relevant for dem. Resultatene fra begge prosesser vil utgjøre det empiriske grunnlaget for et MA-prosjekt av Mari S. Kannelønning ved masterstudiet i ’Bibliotek – styring og ledelse’ på HiOA, som avsluttes våren 2018.