22. Workshop: Tall og tilgjengelighet – til nytte og besvær. Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2

Sted: Georg Sverdrups hus, 3. etasje, Undervisningsrom 2 (rom 3512)

Svitlana Kolesnyk, Universitetet i Bergen/UHR Bs arbeidsgruppe for statistikk og styringsdata

Tidsramme: 130 minutter

Mål med workshopen:

Statistikk er viktig for bibliotekene, og i dag rapporterer vi en lang rekke tall til Nasjonalbiblioteket gjennom fag- og forskningsbibliotekstatistikken. Det er i tillegg utarbeidet tre nasjonale indikatorer for universitet- og høgskolebibliotek. Disse publiseres årlig på DBHs nettsider. Men er det dette vi trenger – og forstår vi det samme med det som rapporteres? Egner tallmaterialet seg for sammenligning eller er det mer egnet for misforståelser? Er det kanskje andre tall vi heller bør fokusere på? Og; hvilke tall trenger egentlig eierne/UH-ledelsen, hva trenger bibliotekene og hva trenger Nasjonalbiblioteket?

Målet med workshopen er bl.a. å: • øke bevissthetsnivået rundt hva statistikk og indikatorer kan benyttes til. • synliggjøre viktigheten av godt og kvalitetssikret tallmateriale og problematisere utfordringene ved dette. • diskutere i hvilken grad vi får de tallene vi trenger og om tallene vi får viser det vi tror de gjør • sette søkelys på hvilke utfordringer det er å utarbeide og å bruke en indikator • få innspill til nye, viktige områder der det er behov for måling.

Gjennomføring:

Workshopen innledes med en kort historisk gjennomgang av hva som er gjort på feltet statistikk og indikatorer for norske universitet- og høgskolebibliotek, og hva som samles inn og offentliggjøres i dag. Deretter samles man i grupper for å diskutere ulike innfallsvinkler og problemstillinger. Aktuelle temaer for gruppediskusjon: • Statistikk som styringsdata for bibliotekledelsen. Behov og utfordringer. • Hvordan brukes de nasjonale indikatorene, og er de egnet for sammenligning av bibliotekene? • Fag- og forskningsbibliotekstatistikken. Får vi det vi tror vi får og får vi det vi vil ha?

Vi inviterer biblioteksledere og alle andre tallinteresserte til å bli med og gi innspill til videre utvikling av dette området. Tilbakemeldingene vil bli samlet og systematisert. UHR Bs arbeidsgruppe vil deretter lage en anbefaling for videre oppfølging. Denne legges fram for UHR B senere i år.