21. Workshop: Forskningsdata. Sted: Georg Sverdrups Hus, Undervisningsrom 1

Sted: Georg Sverdrups hus, 3. etasje, Undervisningsrom 1 (3511)

Lene Østvand, UiT Norges arktiske universitet
Philipp Conzett, UiT Norges arktiske universitet
Gunn Inger Lyse, NSD – Norsk senter for forskningsdata

Tidsramme: 130 minutter

Tema: Forskningsdata og håndteringen av forskningsdata har de siste årene fått et økt fokus både nasjonalt og internasjonalt. Både tidsskrift og finansiører (NFR, EU) har begynt å sette krav om tilgjengeliggjøring av data. Selv om mange forskere har jobbet med data i lang tid, er det nye krav og forventninger til hvordan data struktureres, arkiveres og deles, og forskningsmiljøene mangler kultur for, og kompetanse til, å dele på en smidig og effektiv måte. Vi ser dermed et økende behov for opplæring rundt gode rutiner for datahåndtering og informasjon om arkivtjenester blant bibliotekansatte, forskere og andre ansatte ved universitet og høgskoler. I denne workshopen ønsker vi å sette fokus på rollen til bibliotekene i UH-sektoren når det gjelder forskningsstøtte rundt datahåndtering.

Målsetting: Heve kompetanse blant bibliotekansatte, avdekke behovet for informasjon om forskningsdata blant forskere, og diskutere muligheter for å koordinere opplæring på tvers av institusjoner for maksimal kompetansehevingseffekt.

Skisse til gjennomføring:

Innledning om støttetjenester rundt forskningsdata. Kortforelesning.

Erfaringer fra UiT Open Research Data, samt andre eksempler på beste praksis for forvaltning av forskningsdata, kuratering og opplæring. Krav, føringer og oppfordringer fra finansiører/institusjoner. Bibliotekets rolle i håndtering av, og støttetjenester rundt, forskningsdata. 20 min.

Kompetanseheving blant bibliotekansatte. Gruppearbeid.

Hva trenger vi å kunne for å støtte forskerne? Hvordan kan vi tilegne oss denne kompetansen? Deltakerne deles inn i grupper og jobber med et oppgavesett rundt disse problemstillingene. Arbeidet avsluttes med oppsummering av funn fra hver gruppe. 40 min. (25 min arbeid, 15 min oppsummering).

Opplæring av forskere. Gruppearbeid.

Hva vet vi om forskernes kompetanse når det gjelder datahåndtering? Hvilke aspekter må de lære mer om? Hvordan kan vi best nå ut til forskerne med denne informasjonen/hva slags form skal vi ha på undervisning for forskere? Deltakerne deles inn i grupper og jobber med et oppgavesett rundt disse problemstillingene. Arbeidet avsluttes med oppsummering av funn fra hver gruppe. 40 min. (25 min arbeid, 15 min oppsummering).

Nasjonalt samarbeid. Paneldebatt med mulighet for spørsmål fra salen.

Vi diskuterer samarbeid mellom biblioteket, NSD og evt andre aktører. 30 min.