20. Workshop: Phd-støtte i biblioteket: Hva, hvorfor, hvordan? Sted: Georg Sverdrups hus, Aud. 2

Sted: (Georg Sverdrups hus – Aud 2, 1. etg,)

Helene N. Andreassen, UiT Norges arktiske universitet
Lars Figenschou, UiT Norges arktiske universitet

Tidsramme: 130 minutter

Bakgrunn:
Ph.d.-studenter befinner seg i krysningspunktet mellom student og ansatt og trenger støtte av en særegen kombinasjon. I arbeidet med undervisningstilbud bør administrasjon, fagmiljøer og ikke minst studentene selv gi bibliotekene tilbakemelding på planlagt eller eksisterende tilbud. Kvalitetssikring bør gjennomføres gjennom studie av andre opplegg, samt egenevaluering. Støtten bør videre være fremstilt slik at den fungerer, og sees på, som et ledd i ph.d.-studentens generelle utvikling som forsker. Gitt aktuelt fokus på kunnskapsheving og bevisstgjøring rundt akademisk redelighet og åpen vitenskap mener vi tiden nå er inne for å sammen reflektere over hvilken rolle fag- og forskningsbiblioteker kan og bør ha i ph.d.-utdanningen ved norske institusjoner for høyere utdanning. Denne workshopen er et steg i den retning, og vi inviterer ansatte ved norske fag- og forskningsbiblioteker, som planlegger eller er i gang med ph.d.-støtte, til å delta.

Gjennomføring:

1.  (30 min): Ph.d.-studentens kunnskap, holdninger og forventninger

I (videre)utviklingen av ph.d.-støtten bør man identifisere hvilke behov biblioteket bør/forventes å dekke. Del 1 settes av til et panel bestående av ph.d.-studenter og en moderator, med mulighet for spørsmål fra salen. Mål: Få innblikk i hva ph.d.-studentene tenker rundt egen rolle i akademia og hva de ønsker/forventer av støtte fra biblioteket.

Deltakere:
Stipendiat Désirée Treichler, Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
Stipendiat Anastasia Kriachko Røren, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Det humanistiske fakultet, UiO

2. (30 min): Eksisterende ph.d.-støtte

Ph.d.-støtte finnes allerede ved flere norske institusjoner. Del 2 settes av til fire presentasjoner. Format: PechaKucha (4 x 6min40sek). Mål: Presentere/få kjennskap til og reflektere rundt eksisterende ph.d.-støtte.

Bidrag:
Tove Knutsen, Sindre Andre Pedersen og Hege Charlotte Faber, NTNU: Ph.d.-støttetilbud ved NTNU Universitetsbiblioteket – et utvalg (pdf)
Michael Grote, UiB: Literature review and publishing for PhD students: PhD course in transferable skills (pdf)
Astrid Anderson og Eystein Gullbekk, UiO: Universitetsbiblioteket og ph.d.-kandidatene: Eksempler fra UiO (pdf)
Helene N. Andreassen, UiT: Take control of your PhD journey: Ph.d.-støtte ved UiT (pdf)

 

3.  (25 min): Ph.d.-støtte i biblioteket: et administrativt og vitenskapelig synspunkt

I utviklingen av ph.d.-støtte bør man lytte til andre relevante ansattegrupper. Del 3 settes av til to presentasjoner av hhv. ansatt i forskningsadministrasjon og ansatt i førstekompetansestilling, som gir en kort refleksjon rundt hva de mener er store utfordringer i ph.d.-utdanningen, samt deres synspunkt på hva biblioteket kan/bør bidra med. Format: 2 x 10 min, inkl. introduksjon. Mål: Inspirasjon og input til gruppearbeid.

Deltakere:
Arve Lynghammar, rådgiver seksjon for forskning og formidling, Institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet
Linda Nesby, førsteamanuensis, Institutt for språk og kultur, Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet

4.  (45 min): Definere norske fag- og forskningsbibliotekers rolle i ph.d.-utdanningen

Samarbeid kan avdekke komplementaritet i tilbud, inspirere til videreutvikling av ulike tilbud, samt bidra til å sikre en helhetlig og gjennomtenkt ph.d.-støtte på tvers av institusjoner. Del 4 settes av til et gruppearbeid, med fokus på følgende: Hvilken grunntanke bør ligge til grunn for innholdet i ph.d.-støtten? Hva bør ph.d.-støtten inneholde? Hvordan skal vi jobbe for å nå de studentene vi ønsker? Format: Gruppearbeid 30 min + 15 min avsluttende diskusjon. Mål: Innhente informasjon for utvikling av en nasjonalt tilgjengelig skriftlig guide for ph.d.-støtte.