18. PechaKucha: Formidling. Sted: Georg Sverdrups hus, Aud. 1

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 1

Fra ekspedisjon til bibliotek: Formidling av et tverrfaglig forskningsprosjekt gjennom en utstilling
Edina Pózer Bue, Universitetet i Oslo
Sammendrag

Kva slags kompetansar kan biblioteket bidra med for å utvikle kurs og undervise innan open vitskap?
Pål Magnus Lykkja, Universitetet i Oslo
Sammendrag  Presentasjon fra konferansen (pdf)

«Kult, men stress» – bibliotekarstudenters opplevelse av Pecha Kucha som formidlingsformat
Idunn Bøyum, Høgskolen i Oslo og Akershus
Sunniva Evjen, Høgskolen i Oslo og Akershus
Sammendrag

VIKO – Hjelp til oppgaveskriving fra NTNU Universitetsbiblioteket
Marit Brodshaug, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Anne Lillevoll Lorange, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sammendrag   Presentasjon fra konferansen (pdf)

 

Fra ekspedisjon til bibliotek: Formidling av et tverrfaglig forskningsprosjekt gjennom en utstilling

Edina Pózer Bue, Universitetet i Oslo

Dagens bibliotek ved universiteter og høyskoler er mer enn bøker og tidsskrifter. Foredrag, debatter, kurs, workshops og utstillinger, iblant med live streaming, er noe av alt det bibliotekene tilbyr sine brukere. Biblioteket er blitt en viktig aktør i formidling av forskning til samfunnet, og utstillinger har et stort potensiale som arena for å presentere forskningsresultater, forskere og forskningsprosjekter. Her kan forskerne vise frem egen forskning for å inspirere studenter og andre forskere, og nå en bredere miljø både innad på universitetet og ut i samfunnet. Tverrfaglig forskning og utdanning forutsetter at det finnes slike møtepunkter. En fysisk utstilling danner en naturlig ramme rundt foredrag og andre formidlingsaktiviteter. Å få på plass en utstilling innebærer en del utfordringer, blant annet tilgang til kurator, relevant kompetanse hos bibliotekansatte, budsjett og passende lokaler. En måte å møte noen av disse utfordringene er å samarbeide med andre institusjoner om å lage utstillinger som kan brukes flere ganger. Med utstillingen som utgangspunkt kan de forskjellige institusjonene supplere med eget relevant materiale og organisere tilbud for det lokale miljøet. Dette bygger nettverk mellom bibliotekene og andre institusjoner og legger opp til effektivt ressursbruk. Et eksempel på en slik utstilling er FRAM-2014/15, som introduserer publikum til en spennende og innovativ polarekspedisjon. To menn drev med havisen i ett år for å samle inn forskningsdata innenfor bio- og geovitenskap. Realfagsbiblioteket arrangerte utstillingen med foredrag i tett samarbeid med en av polarforskerne som var deltaker på ekspedisjonen.

Kva slags kompetansar kan biblioteket bidra med for å utvikle kurs og undervise innan open vitskap?

Pål Magnus Lykkja, Universitetet i Oslo

Universitetsbiblioteket i Oslo var med på å arrangere den internasjonale læringsfestivalen Research Bazar og Software carpentry i februar 2017 og med fleire kurs utover våren 2017.

Eg var med som kursdeltakar på fleire kurs for å lære, men også for å forsøke å identifisere kva slags særeigne kompetansar fagbiblioteket kan bidra med, og korleis fagbiblioteket som organisasjon og fysisk møteplass kan utfylle opne digitale ressursar framover.

På denne Pecha Kuchaen vil eg bruke strukturen til den planlagte «Open Science MOOC»-en som ser ut til å verte ei utbyggjing av «Software Carpentry», og foreslå kvar hen i læreverket som fagbiblioteket kan bidra og korleis.

Utdanningsinstitusjonar satsar i aukande grad på tverrfagleg forskning og internasjonalisering, og spørsmålet er om fagbiblioteket kan bidra til å nå desse måla ved å verte eit «face-to-face»-grensesnitt for dei mogleggjerande, tverrfaglege og opne digitale teknologiane, som «Open Science MOOCs»-rammeverket tilbyr? Kva slags krav stillar det til det tverrfaglege samarbeidet internt i fagbiblioteket?

 

«Kult, men stress» – bibliotekarstudenters opplevelse av Pecha Kucha som formidlingsformat

Idunn Bøyum, Høgskolen i Oslo og Akershus
Sunniva Evjen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Å kunne presentere et faglig budskap muntlig er en måte å gi publikum tilgang til bibliotekets ressurser. Muntlig formidlingskompetanse er etterspurt i sektoren, men kan også knyttes til kommunikasjon innad i organisasjonen. På bibliotekarutdanninga i Oslo har studentene i Bibliotekutvikling et arbeidskrav der de skal presentere prosjekt i formatet Pecha Kucha. Målet er at øvelsen skal gi bevissthet rundt det å nå fram med et budskap og øve på en noe stressende formidlingssituasjon. På hvilken måte fungerer Pecha Kucha som formidlingsøvelse.

Datainnsamlingen har gått over tre år, en forundersøkelse i begynnelsen av semesteret, og en etter gjennomført Pecha Kucha. Svarprosenten har ligget på rundt 60 %. Spørsmålene dreier seg om vurdering av god muntlig formidling, eget forhold til formidling og vurdering av selve øvelsen i etterkant.

I forkant av den muntlige fremføringen svarer de fleste studentene at de er litt nervøse – de «ønsker å øve seg» eller «gjennomfører når de må». Det interessante er at det er en at etter gjennomført Pecha Kucha er det betydelig flere som «ønsker å øve seg». I alle tre kullene er det en stabil andel (10 %) som er «komfortable» med muntlig presentasjon og en tilsvarende andel som helst vil unngå all muntlig formidling.

Nesten 70 % synes det strenge formatet tar vekk oppmerksomhet fra det faglige innholdet, men flere oppgir at det likevel tvinger fram et spisset budskap. Bevisstheten rundt hva som skaper god formidling endrer seg også fra runde en til to, for eksempel oppgir flere «engasjement» som viktig etter presentasjonen, mens fagkunnskap vurderes lavere.

 

VIKO – Hjelp til oppgaveskriving fra NTNU Universitetsbiblioteket

Marit Brodshaug, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Anne Lillevoll Lorange, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Universitetsbiblioteket har nå i vår lansert nye nettsider om akademisk skriving. Disse er åpne og tilgjengelige både for egne studenter og eksterne.

Dette er en helt ny versjon av «VIKO» – Veien til informasjonskompetanse, som har vært mye brukt i 12 år. Den digitale utviklingen går fort, og tiden var nå moden for både revidering av innhold, teknisk plattform og grafisk utseende.

I denne presentasjonen vil vi gjerne dele våre erfaringer angående brukerinvolvering, det å komme frem til ny løsning, og resultatet.