16. Prosjektdating. Sted: Georg Sverdrups hus, Grupperom 1,2,3

Sted: Georg Sverdrups hus, 3. etasje, Grupperom 1,2,3

Samarbeid over grensene (grupperom 3)
Margrethe Søvik, VID vitenskapelige høgskole
Kontaktannonse

Relativt ungt arktisk bibliotek søker erfaren og/eller nysgjerrig likesinnet venn (grupperom 2)
Marit Bull Enger, UiT Norges arktiske universitet
Astrid J. Sømhovd, UiT Norges arktiske universitet
Kontaktannonse

Koordinering av norske referansestiler (grupperom 1)
Ingerid Straume, Universitetet i Oslo
Kontaktannonse

Nettverk for skrivementorer (grupperom 1)
Ingerid Straume, Universitetet i Oslo
Kontaktannonse

Samarbeid over grensene

Er dere interessert i koblingen mellom teori og praksis innen informasjonskompetanse? Har dere lurt på hvordan vi kan få til dette med livslang læring? Har dere erfaringer fra og tanker om prosjekter som kan utvikle og forbedre den undervisning vi gir, og ikke minst, skape gode relasjoner til praksisfeltet? Eller har dere lyst til å samarbeide med oss om å utvikle dette?

VID er en fusjonert høgskole med 5 studiesteder, der vi jobber med sosial- og helsefag, diakoni, teologi, kultur og lederskap. Vi har studenter fra bachelornivå til PhD-nivå innen ulike profesjonsfag, og vi har mange videreutdanninger der studentene våre kommer fra praksis.

Prosjektidé: Tjenesteutvikling. Samarbeid over grensene til folkebibliotek og kommuner/praksisfelt. Fra myndighetenes side er det uttrykt ønske om tettere samarbeid mellom kommunene, folkebibliotekene og fagbibliotekene for å tilby både befolkning og helsepersonell støtte til bedre kunnskapshåndtering. Dette kan gjerne overføres til andre fagfelt, f.eks. pedagogikk, og andre profesjonsfag.

Hvordan kan vi i fagbibliotekene jobbe sammen med folkebibliotek/skolebibliotek og resten av kommunen (primærhelsetjenesten, grunnskolen) for å gi et best mulig tilbud til de som jobber der når de ikke lenger er studenter hos oss? Kan vi klare å lage lokale, felles bibliotektjenester som dekker behov hos befolkningen generelt? Hvordan kan et slikt samarbeid se ut: Kursing? Digitale ressurser? Veiledningstjenester?

Metoder/teknologi: Digitale ressurser, samarbeid med praksis, utvikling/utprøving av samarbeidsmodeller.

Finansiering: Et mål er å sende inn en søknad til Nasjonalbiblioteket.

Ta kontakt om dette høres interessant ut eller om du har erfaringer du vil dele med oss.

Relativt ungt arktisk bibliotek søker erfaren og/eller nysgjerrig likesinnet venn

Glad i lange turer mellom bokhyller og god oversikt over studenter? Lyst til å rope ut høytsvevende tanker om bibliotekrom? Irritert over bibliotekbrukere som har en atferd som i alle fall ikke passer inn med hvordan vi tenker bibliotek hos oss?

Vi, UiT Norges arktiske universitet, Universitetsbiblioteket – Kultur- og samfunnsfag, er i gang med en større oppussing og fornyelse og ønsker å kartlegge og fange opp brukernes atferd og behov. Vi søker en partner for deling av erfaringer og som tør å være ærlig når vi en sjelden gang blir uenige. Vårt mål er å bedre arbeidsmiljøet på biblioteket for studenter og ansatte og slik blant annet heve sørvisnivået. Ved hjelp av trafikktellinger, intervjuer og brukerundersøkelse vil vi finne hvilke områder i biblioteket som brukes mye/lite av studenter og hva som avgjør dette. Noe telling av bruken til de besøkende har vi gjort og spørsmål vi stiller oss er: Hva gjør at noen arbeidsplasser blir foretrukket og noen ikke? Hvorfor er det ikke alltid samsvar mellom etterspørsel etter grupperom og den faktiske bruken? Trenger vi flere stille arbeidsplasser? Trenger vi nye typer arbeidsplasser, og i så fall hvilke?

Vil du dele av dine erfaringer, eller få nye sammen med oss? Er du den vi leter etter? Sporty og glad, gjerne med erfaring fra bruk av tverrgående trafikktelling. Kunnskap om bruk av etnografiske eller antropologiske metoder til kartlegging av brukeratferd er bare positivt.

Bill.mrk. Alder ingen hindring

Koordinering av norske referansestiler

Flere universiteter og høgskoler arbeider i dag parallelt med å oversette ulike referansestiler med norske eksempler og tilpasning til Endnote, blant annet gjennom Søk & Skriv, Kildekompasset og Viko. Dette er arbeidskrevende, og innebærer en god del dobbeltarbeid. Det kan også være forvirrende for studenter å finne ulike ”svar” på de ulike plattformene.

I dette forslaget til prosjektsamarbeid ønsker vi å sondere interessen for å få i stand et arbeid om å utforme én nasjonal standard for de viktigste referansestilene. Målet vil være en standard for referanser tilpasset norske forhold, dvs. typisk norske dokumenter som læreplaner, stortingsmeldinger, lovverk og NOU’er som kan brukes av de ulike plattformene. Innenfor standarden står institusjonene selvsagt fritt til å lage eksempler tilpasset ulike grupper av studenter.

Diskusjonspunkter: Kan det søkes prosjektmidler, for eksempel gjennom Norgesuniversitetet, Nasjonalbiblioteket, UHRs biblioteksutvalg eller andre relevante steder? Hvem kan være med og utforme en søknad? Skal dette legges ut og vedlikeholdes på ett sted? Er det andre ting å tenke på?

Vi håper flere ser nytten av et slikt samarbeid, og ønsker velkommen til dating!

Nettverk for skrivementorer

Stadig flere universiteter og høgskoler ansetter studenter til å jobbe som skrivementor (eller lignende) i studieverksteder, skrivesentre og tilsvarende enheter. Å være mentor er et givende, men også krevende arbeid. Påfyll, inspirasjon, et sted å lufte ut og kanskje også justere sine oppfatninger om hva jobben innebærer kan være avgjørende for et godt arbeids- og studiemiljø. I så måte er det det å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer være kjærkomment.

Vi ønsker å diskutere med mulige partnere et nettverk for skrivementorer som kan være på nett, ha treff, seminarer og gjerne også studieturer for å utvikle kompetansen for den enkelte og for kollegiet som helhet.

Ta kontakt med Ingerid Straume, leder av akademisk skrivesenter ved Universitetsbiblioteket i Oslo.