11. Presentasjoner: Akademisk skriving. Sted: Georg Sverdrups hus, Aud. 2

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Hva slags hjelp får studenter med akademisk skriving? Resultater fra en spørreundersøkelse gjennomført av UHR-B, arbeidsgruppen for læringstjenester (Beste praksis)
Anne Beth Våga, Universitetet i Stavanger\UHR-B, Arbeidsgruppen for læringstjenester
Lise Vik-Haugen, Høgskulen på Vestlandet\UHR-B, Arbeidsgruppen for læringstjenester
Atle Hårklau, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet\UHR-B, Arbeidsgruppen for læringstjenester
Sammendrag Presentasjon fra konferansen (pdf)

«Full pakke» – et kurs om søking og skriving for bachelorstudenter (Beste praksis)
Hege Skahjem, Høgskolen i Oslo og Akershus
Ingunn Nilsen, Høgskolen i Oslo og Akershus
Tone Berg Knudsen, Høgskolen i Oslo og Akershus
Sammendrag Presentasjon fra konferansen (pdf)

Hva slags hjelp får studenter med akademisk skriving? Resultater fra en spørreundersøkelse gjennomført av UHR-B, arbeidsgruppen for læringstjenester

UHR-B sin arbeidsgruppe for læringstjenester vil i denne presentasjonen dele resultater fra en spørreundersøkelse gruppen nylig har gjennomført blant universitets- og høgskolebibliotekene i Norge.

De tilbudene som institusjonene har innenfor feltet akademisk skriveveiledning, er avgjørende for å realisere studenters tilgang til faglige kilder og for å sette dem i stand til å bruke kildene på en god måte i akademiske arbeider.

Bakgrunnen for spørreundersøkelsen er at mange institusjoner opplever et stort behov for å tilrettelegge tilbud der studenter kan få hjelp med oppgaver og skriving. Tilbudene er svært ulike både når det gjelder organisering og innhold. Noen institusjoner har sentralt utviklede tilbud, andre har et distribuert tilbud på avdelinger eller fakultet. Andre institusjoner har foreløpig ikke slike tilbud på en organisert måte. Målet med undersøkelsen er å gi tips til institusjoner eller bibliotek som ønsker å komme i gang med lignende tilbud samt gi inspirasjon til videre arbeid for institusjoner som allerede er i gang.

Både små og store institusjoner har svart på spørreundersøkelsen. Analyse av svarene så langt viser at det er bibliotekene i institusjonen som i de fleste tilfellene har tatt initiativ til å utvikle tilbud innenfor akademisk skriving. Bibliotekene er også i stor grad direkte involvert i opplæringstilbudene. Dette gjelder også for fakulteter/avdelinger. Ulike former for samarbeid mellom bibliotek og fagmiljøene blir hyppig nevnt som en viktig suksessfaktor. Et flertall av institusjonene melder at de har planer om videreutvikling av tilbudet.

Pr. i dag finnes det lite dokumentasjon i Norge på hvordan veiledning innenfor akademisk skriving blir håndtert i UH-bibliotekene og i institusjonene. Spørreundersøkelsen er med på å øke kunnskapsgrunnlaget på dette feltet.

Erfaringsutveksling mellom institusjonene med tanke på utvikling av egen praksis er et hovedmål for arbeidet med undersøkelsen. Presentasjonen vil summere opp resultatene av undersøkelsen og dele gode idéer. Deltakerne oppfordres til å komme med innspill og til å dele egne erfaringer. Gruppa ønsker også synspunkter på hvordan vi kan arbeide videre med dette temaet.

«Full pakke» – et kurs om søking og skriving for bachelorstudenter 

«Full pakke» er et kurs om søking og skriving for bachelorstudenter. Det har blitt holdt hvert vårsemester de siste tre årene for studenter som skal skrive bacheloroppgave ved grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningen. Vi ønsker å presentere et kurssamarbeid mellom Studieverkstedet og Biblioteket ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

I arbeidet med bacheloroppgaven er studentene i en prosess som krever mye av dem. Arbeidet skal planlegges, gjennomføres og sluttføres til en gitt tid. De skal velge tema, formulere en problemstilling, søke etter relevant litteratur, vurdere kildene kritisk og lese og skrive seg inn i stoffet. De må også formulere seg så leseren forstår, og hele tiden referere kilder korrekt samtidig som de drøfter fagstoffet på en relevant måte opp mot egen problemstilling. Når studentene har knapt med tid, sliter de med å finne ut hvor de kan søke hjelp og hva de kan søke hjelp til.

Biblioteket og Studieverkstedet er organisatorisk plassert i samme avdeling, Læringssenter og bibliotek. Biblioteket tilbyr studentene veiledning og kurs i litteratursøk, databaser og kildebruk. Studieverkstedet på sin side tilbyr veiledning og en portefølje med kurs i akademisk skriving og studieteknikk. Våre ordinære tjenester annonseres på LSBs hjemmeside og er støttetilbud studentene kan dra nytte av i ulike deler av sitt arbeid med bacheloroppgaven. Til tross for dette, så vi at det ville det være nyttig for studentene at vi, med ulike fagfelt, gjorde tjenestene våre tilgjengelige ved å samarbeide om ett kursopplegg. Ideen om en «pakkeløsning» i form av et intensivt todeltkurs med søking og skriving oppsto. Vi ville rett og slett tilby «full pakke».

Vi presenterer den konkrete oppbyggingen av kurset, hvordan veien mot studentenes egne problemstillinger er i fokus i både søke- og skrivedelen av kurset. Studentene er ulike, med ulik søke- og skriveerfaring. Derfor er «Full pakke» én del av et større samarbeid om informasjonsmøter og kurs som går igjennom hele studieløpet. Vi ønsker å nå de ulike studentene når de har et faktisk opplæringsbehov. Dette løpet vil vi kort presentere samt diskutere synergieffekten av at Bibliotek og Studieverksted samarbeider.

Avslutningsvis deler vi erfaringer studentene og vi gjør oss med kurset. Studentene gir ofte uttrykk for at de først i løpet av kurset ser og opplever den klare sammenhengen mellom de ulike delene i arbeidsprosessen, hvordan utforming av problemstilling og søking av litteratur henger naturlig sammen. De har utbytte av kurset, vi fortsetter å utvikle tilbudet.

«Rett på sak. Ikke noe surr. Supert.»
(Student 15.03.17)