12. Presentasjoner: E-veiledning. Sted: Georg Sverdrups hus, Stort møterom

Sted: Georg Sverdrups hus, 2. etasje, Stort møterom (rom 2531)

Felles nettressurs for sykepleierstudenter på NTNU (Beste praksis)
Astid Kilvik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Monica C. Marchant, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Karen Marie Øvern, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sammendrag  Presentasjon fra konferansen (pdf)

Bibliotekaren flyttar inn – på skjermen din: søkehjelp på nett (Beste praksis)
Gunhild Austrheim, Høgskulen på Vestlandet
Sammendrag

Felles nettressurs for sykepleierstudenter på NTNU

I 2016 ble Høgskolene i Gjøvik, Sør-Trøndelag og Ålesund fusjonert med NTNU. Alle de tre byene representert i fusjonen har hver sine sykepleierutdanninger og dermed støtte fra tre universitetsbibliotek. Fusjonen har gitt nye muligheter for samhandling og nye praksisfellesskap basert på det beste fra tidligere praksis.  Bibliotekarer fra de tre byene ønsket å lage et likeverdig undervisningstilbud for sykepleierstudentene og å bedre ressursutnyttelsen på bibliotekene. Målet for prosjektet var å bygge en ny nettressurs som kunne understøtte undervisning og veiledning i forbindelse med bacheloroppgaven.

Det ligger mange ressurser på nett allerede som tar for seg generelle temaer mht litteratursøking og oppgaveskriving. Prosjektgruppen ønsket å lage noe fagspesifikt med eksempler som kunne tas i bruk direkte av studenter. Prosjektgruppen endte opp med å lage en nettressurs med eksempler knyttet til tematikk fra bacheloroppgaver.

Nettressursen ble laget i NTNUs nye LMS, Blackboard. Ressursen er laget som et eget rom. Dette rommet kan knyttes til relevante emnerom i LMS-et etter behov. Ressursen vil dermed være tilgjengelig for studentene gjennom hele arbeidsperioden med bacheloroppgaven. Nettressursen er delt inn etter tematikk fra tidligere bacheloroppgaver, og er grovdelt etter somatiske lidelser, psykiske lidelser og en kategori for samfunnsfaglige og andre temaer aktuelle for sykepleiere. Innen hvert hovedtema er det laget eksempler for mer avgrensede temaer, eks en diagnose, med aktuelle problemstillinger, søkeord, PICO-skjema, søkedokumentasjon, videoer som viser søk på de aktuelle problemstillingene og tester. Nettressursen kan utvides med flere temaer, videoer osv. Blackboard ble valgt som plattform fordi studentene forholder seg mest til sitt LMS i studiehverdagen. Det veide tyngre å være der studentene er, enn å ha åpen tilgang for eksterne i første omgang. Dersom ressursen skulle vise seg å bli en suksess, er det mulig å eksportere alt til en mer åpen plattform, for eksempel WordPress.  Bruk av Blackboard kan også gi biblioteket nyttig erfaring med å integrere bibliotekressurser i institusjonens LMS.

Mange høgskoler og universiteter er i fusjonsprosesser i disse dager. Å bygge en felles kultur på tvers av campuser og tidligere institusjonstilhørighet er utfordrende og tar tid. Dette prosjektet har ført noen bibliotekarer tettere sammen, både faglig og sosialt. Det er viktig med tanke på fremtidige samarbeidsprosjekter. Det har også vært godt samarbeid med faglærere fra alle tre studiesteder underveis i prosjektet. De tre sykepleierutdanningene ved NTNU vil få en felles og spesifikk bibliotekressurs. Slik kan prosjektet bidra til integrering av både bibliotekavdelinger og fagmiljøer ved NTNU.

Vi vil presentere både samarbeidsprosessen fram mot ferdig produkt (evt ressurs), selve ressursen og hvordan den er tenkt brukt.

Bibliotekaren flyttar inn – på skjermen din: søkehjelp på nett

Utfordringa
Kan ikkje du flytte inn til meg medan eg held på med denne oppgåva? Kven har ikkje fått dette spørsmålet frå studentane når dei ikkje får til søking, eller møtt ønsket om at det er nokon inne i skjermen som ordnar alt dette med trunkering og AND og OR og slikt.

Utfordringane med søk er mange og ei kjelde til frustrasjon for mange studentar. Målsettingane frå utdanningane er klare, helse- og sosialfagstudentar ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen skal meistra søk etter forskingsbasert litteratur. Trass i undervisning og rettleiingstilbod på campus, tilbakemeldingane frå studentane viser eit behov for meir hjelp og fortrinnsvis når dei er i gang med søking i databasane.

Korleis kan me tilby hjelp i sanntid uavhengig av kor studenten er, slik at ein alltid har tilgang til hjelp?

Løysinga
Søkehjelp på nett kan gjerast på mange måtar, skjermvideo eller teksthefter er av dei vanlegaste. Me har brukt dette, men me har ikkje utvikla det lokalt. Vil eigenutvikla netthjelp verka betre, og kva er i så fall beste måten å gjera det på?

Informasjonskompetanse lærer ein best i kontekst, og me ville at søkehjelpa skulle bygga vidare på undervisninga og krava til bruk av søkekjelder som studentane møter i utdanningane sine. Mykje av den søkehjelpa som alt fins på nett er retta mot funksjonalitet i databasane, men lite om dei kognitive utfordringane ved søk som korleis sette opp PICO, eller skilnaden på emneord og tekstord.

I 2016 starta me arbeidet med Guide on the Side, ein open programvare utvikla ved University of Arizona Libraries. Konseptet ved Guide on the Side er enkelt, det legg hjelpesida inn i skjembiletet til databasen. Målet vårt var å ha det i bruk når studentane skulle skrive oppgåver i vårsemesteret.

Dette første semesteret med søkehjelp er retta mot helsefagstudentar sidan det er dei som oftast nyttar rettleiingstenestene våre. Hjelpa ein får er tilpassa våre studentar, til dømes er dokumentasjon av søk i tråd med høgskulen sine oppgåvetekniske retningslinjer.

Den nye søkehjelpa er alltid tilgjengeleg ved søking, me er spent på korleis studentane opplever å ha hjelpesider i søkeskjermen og kjem til å undersøke det når oppgåveskrivingsperioden er over.